Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol newydd ar gyfer athrawon a chynorthwywyr cymorth

Parents Education Wales
11 September 2019
Hayden Llewellyn
Hayden Llewellyn is Chief Executive of the Education Workforce Council (EWC)
Mae Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), yn esbonio pam y dylai pob rhiant ddarllen y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru.

Fel rhiant, pan rydych yn anfon eich plant i’r ysgol bob diwrnod, rydych yn ymddiried yn yr athrawon a’r cynorthwywyr cymorth sy’n gweithio yno.

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy’n gweithio fel athro neu mewn rôl cymorth dysgu mewn ysgol a gynhelir fod wedi’u cofrestru gyda CGA. Yn ogystal, rhaid i bawb o’r 70,000 o aelodau staff hyn ddilyn Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA. Mae’r Cod yn nodi’r safonau y gallwch chi a’ch plant eu disgwyl ganddynt a’i nod yw eu helpu a chyfeirio eu hymddygiad a’u barnau, yn y gwaith a’r tu allan iddo. Mae’r Cod yn ymdrin â materion fel cyswllt corfforol â disgyblion, dyletswydd gofal a chynnal ffiniau proffesiynol.

Mae codau ymddygiad ac ymarfer yn gyffredin mewn proffesiynau eraill. Mae codau o’r fath gan feddygon, nyrsys, deintyddion, ffisiotherapyddion, cyfreithwyr, gweithwyr cymdeithasol a llu o bobl eraill. Os nad ydych erioed wedi edrych arnynt, dylech fynd ati i wneud hynny. Ewch ar y we a darllenwch nhw. Mae’n bosibl y bydd yn gwneud i chi feddwl, y tro nesaf y byddwch yn mynd i weld eich meddyg teulu oherwydd eich bod yn teimlo’n sâl, neu’n defnyddio cyfreithiwr i’ch helpu i werthu’ch tŷ neu wneud ewyllys. 

O dan ddeddfwriaeth Cynulliad Cymru, rhaid i CGA adolygu ei God bob tair blynedd. Cynhaliom ymgynghoriad dros gyfnod o dri mis yn yr hydref ac rydym yn ddiolchgar i’r llawer o rieni a anfonodd eu barn atom ar y Cod. Mae’r sylwadau hyn wedi’n helpu i ddiweddaru’r Cod a sicrhau ei fod yn gwneud yr hyn sydd angen iddo ei wneud, sef cyfeirio ymarferwyr a’ch diogelu chi.

Daw’r Cod newydd i rym ar 1 Medi 2019. Yn ogystal, bydd posteri mewn ysgolion, colegau, clybiau ieuenctid a sefydliadau addysg eraill yn hyrwyddo’r Cod.

Mae gennym lawer o ddeunyddiau cymorth sy’n helpu pobl i ddefnyddio a deall y Cod. Er enghraifft, rydym yn rhoi awgrymiadau a chyngor ar faterion fel defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel. Hefyd, rydym yn cynnal sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth yn rheolaidd. Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu sesiwn ar gyfer eich ysgol neu grŵp, ffoniwch ni ar 029 2046 0099 neu anfonwch e‑bost atom yn [email protected].

Mae’r blog hwn hefyd ar gael yn Saesneg yma.