Etholiad Senedd Cymru 2021 - pam mae o’n bwysig i mi a fy mhlant?

26 March, 2021 : 12:02
0     0

Er bod y flwyddyn ddiwethaf fod wedi bod yn anodd dros ben i lawer, un elfen gadarnhaol o'r pandemig yw’r cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru oherwydd y gwahaniaethau yn y dull a gymerwyd yng Nghymru i ddelio gyda’r pandemig, o’i gymharu â'r un a gymerwyd yn Lloegr.

Ac yn sicr mae hynny wedi bod yn amlwg ym maes addysg. Yr haf diwethaf gwelwyd gwahaniaeth yn y modd deliwyd gydag arholiadau a chymwysterau ledled y DU ac rydym yn dal i weld gwahanol ddulliau o ran ailagor ysgolion ar ôl y cyfnod clo.

Y Senedd sy'n gyfrifol am addysg yng Nghymru. Felly, er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed o ran addysg eich plant, mae pleidleisio yn etholiad y Senedd yn hanfodol bwysig. Yn ogystal, nid rhieni ac oedolion yn unig a all bleidleisio ym mis Mai, am y tro cyntaf bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn etholiad y Senedd ac os oes gennych chi bobl ifanc yn eu harddegau gartref sydd wedi eu heffeithio gan gynnwrf newidiadau arholiad y llynedd, rwy'n siŵr y byddan nhw eisiau cael dweud eu dweud.

Felly, pwy yw Aelodau Senedd Cymru?

Mae yna 60 Aelod o’r Senedd (AS). Cynrychiolir pob unigolyn sy'n byw yng Nghymru gan bum aelod, sy'n cynnwys un AS etholaethol a phedwar AS rhanbarthol. Mae 40 etholaeth yng Nghymru a 5 rhanbarth, pob un â 4 aelod. Gallwch gysylltu ag unrhyw un o'r 5 AS sy'n eich cynrychioli chi.

Pryd mae'r etholiad?

Cynhelir etholiadau senedd bob pum mlynedd, gyda'r etholiad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 6 Mai 2021. Er mwyn pleidleisio mewn etholiad Senedd, rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru a thros 16 oed ar ddiwrnod yr etholiad. Rhaid i chi hefyd fod yn un o'r canlynol: Dinesydd Prydeinig neu Wyddelig; dinesydd y Gymanwlad sydd â chaniatâd i aros yn y DU; yn ddinesydd o wlad yn yr UE sydd â chaniatâd i aros yn y DU; dinesydd tramor cymwys sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r DU neu aros yn y DU. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru pleidleiswyr yw dydd Llun 19 Ebrill neu os ydych yn dymuno pleidleisio trwy'r post neu ddirprwy, y dyddiad cau yw dydd Mawrth 6 Ebrill.

Ar gyfer pwy y gallaf bleidleisio?

Mae'r Senedd yn defnyddio system bleidleisio wahanol i San Steffan. Mae'r System Aelodau Ychwanegol (AMS) yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol sy'n ethol aelodau i'r Senedd mewn dwy ffordd. Mae pob person yn cael dwy bleidlais.

Mae’r bleidlais gyntaf yn gofyn i bleidleiswyr ddewis un ymgeisydd i fod yn aelod i’w hetholaeth, yn union fel pleidleisio mewn etholiad y DU, gan ddefnyddio system gyfrif ‘Cyntaf i’r Felin’. Mae'r ail bleidlais yn gofyn i bobl ddewis un blaid. Defnyddir y bleidlais hon i ethol eich 4 AS rhanbarthol, ac mae'n dyrannu swm cyfrannol o seddi i wahanol bleidiau.

Gallwch ddarganfod pa etholaeth a rhanbarth rydych chi'n byw ynddo gan ddefnyddio darganfyddwr cod post y Senedd. Bydd ymgeiswyr yn cael eu cadarnhau ar y 9fed o Ebrill, ac yn cael eu postio ar wefan eich cyngor lleol. Cyn y dyddiad hwn, bydd pleidiau gwleidyddol hefyd yn cadarnhau eu hymgeiswyr ar eu gwefannau.

Ble alla i ddarllen eu polisïau?

Bydd pob plaid sydd gydag ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad yn cyhoeddi eu maniffestos cyn diwrnod yr etholiad (yn gynnar ym mis Ebrill). Dyma le maen nhw'n nodi'r polisïau a'r ymrwymiadau y byddan nhw'n eu cyflwyno os ydyn nhw'n ennill digon o seddi i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Yn y cyfnod yn arwain at gyfnod etholiad, bydd sefydliadau fel Parentkind wedi ymgysylltu â phob plaid wleidyddol i rannu eu ‘gofynion’ gan y Llywodraeth nesaf a’u hannog i gynnwys eu polisïau yn eu maniffesto. Gallwch ddarllen gofynion Parentkind yma.


Please login to your account or register to leave a comment.
Explore the blog
Naomi Williams yw Cyd-Reolwr Gyfarwyddwr Positif gyda Rhodri ab Owen. Wedi iddi ymuno â’r cwmni ym mis Gorffennaf 2011, daeth yn Gyfarwyddwr a Chyfranddaliwr yn 2017 ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio fel Uwch Ymgynghorydd ar draws nifer o feysydd polisi, gyda ffocws penodol ar gleientiaid ym meysydd seilwaith, tai, yr amgylchedd ac addysg.

Parentkind uses cookies to improve website functionality and analyse site usage. Click here for details of how to change your settings. By continuing to use this website you agree that we can save them on your device.