Parents search

Introduction to Estyn (Cymraeg)

Pa mor dda y mae eich ysgol yn cyfathrebu â chi?

Os ydych chi’n rhiant sydd â phlentyn mewn ysgol gynradd, uwchradd neu arbennig, hoffem i chi gymryd rhan yn ein harolwg.

Rydym yn cynnal adolygiad ar ran Llywodraeth Cymru ar ba mor dda y mae ysgolion yn cyfathrebu â rhieni, sut maent yn helpu rhieni i gefnogi dysgu eu plentyn, a sut maent yn casglu a defnyddio safbwyntiau rhieni i wella eu darpariaeth.  Trwy gymryd rhan yn ein harolwg, byddwch yn helpu i ni ddeall pa mor dda y mae hyn yn digwydd nawr a beth y gellid ei wella, ac felly helpu i ffurfio polisi yn y dyfodol.

Rhannwch eich safbwyntiau: http://www.smartsurvey.co.uk/s/communicationwithparents/

I gael copi print, cysylltwch â/ag research@estyn.gov.uk a rhoi eich enw a’ch cyfeiriad, gan ddyfynnu rhif cylch gwaith 09013.

Mae pob ymateb yn ddienw ac ni fydd eich atebion yn cael eu rhannu ag unrhyw un y tu allan i Estyn.

Helpu i gefnogi addysg eich plentyn

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru er budd pob dysgwr.

A oeddech chi'n gwybod bod y ffordd yr ydym yn arolygu ysgolion yn newid?

O Fedi 2017, byddwn yn canolbwyntio mwy ar yr agweddau pwysicaf ar waith ysgolion:

 1. Safonau
 2. Lles ac agweddau at ddysgu
 3. Addysgu a phrofiadau dysgu
 4. Gofal, cymorth ac arweiniad
 5. Arweinyddiaeth a rheolaeth

Pan fyddwn yn arolygu, rydym yn arsylwi gwersi a threfniadau cymorth, ac yn edrych ar ba mor dda y caiff yr ysgol ei rhedeg.  Rydym yn edrych yn fanwl ar waith plant ac yn ei drafod gyda nhw, a phobl eraill yn yr ysgol.  Rydym yn ystyried safbwyntiau rhieni hefyd.  Mae’r holl wybodaeth hon yn cyfrannu at ein barnau.  Felly, mae canfod beth yw eich barn chi, fel rhieni, am ansawdd yr addysg yn ysgol eich plentyn, yn rhan bwysig iawn o’r broses.

Sut rydym yn barnu gwaith ysgolion

O dan y trefniadau newydd, byddwn yn llunio barn ar wahân ar gyfer pob un o’r pum maes arolygu, sef:

 • Rhagorol
 • Da
 • Digonol ond angen gwelliant
 • Anfoddhaol ac angen gwelliant brys

Sut gallaf i gyfrannu os yw ysgol fy mhlentyn yn cael ei harolygu?

 • Trwy lenwi holiadur ar-lein dienw yn rhannu eich safbwyntiau.  Rhaid i’r ysgol roi manylion i’r holl rieni ar sut i wneud hyn.
 • Trwy fynychu cyfarfod gydag arolygwyr, ble gallwch rannu eich barn ar ddechrau wythnos yr arolygiad.

Os ydych yn teimlo bod angen i chi siarad ag arolygwyr, er enghraifft am nad ydych yn gallu mynychu’r cyfarfod rhieni, neu y byddai’n well gennych siarad yn breifat, bydd yr arolygydd cofnodol yn ceisio trefnu hyn i chi.  Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser.  Gallwch bob amser roi eich safbwyntiau yn ysgrifenedig a’u gadael mewn amlen seliedig gydag ysgrifenyddes yr ysgol, wedi’i marcio at sylw’r Arolygydd Cofnodol.

Sut byddaf yn gwybod beth yw canlyniad yr arolygiad?

Mae ein hadroddiadau yn rhoi barn arbenigol i ysgolion ar eu gwaith, ac yn eu helpu i wella a chodi safonau.  Cânt eu cyhoeddi 45 diwrnod gwaith (naw wythnos) ar ôl dyddiad dechrau’r arolygiad ac maent ar gael ar ein gwefan.

Rolau eraill Estyn

Yn ogystal â’n gwaith yn arolygu darparwyr addysg, mae gennym ystod o rolau eraill hefyd, sef:

 • Rydym yn annog rhannu arfer orau trwy ein hastudiaethau achos i helpu gwella ansawdd addysg a hyfforddiant.
 • Rydym yn cydweithio â chyrff arolygu, archwilio ac adolygu eraill yng Nghymru hefyd.
 • Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad i Lywodraeth Cymru ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Caiff y cyngor hwn ei gyhoeddi yn ein hadroddiadau thematig.

I ganfod mwy am ein gwaith, trowch at www.estyn.llyw.cymru.

Gweler y canllaw hwn yn Saesneg.

Reviewed: January 2018

Parentkind uses cookies to improve website functionality and analyse site usage. Click here for details of how to change your settings. By continuing to use this website you agree that we can save them on your device.