Qualified for the future: make sure parent voice in Wales is heard

28/01/21

As you may be aware, the curriculum in Wales is changing for the better. This will help young people be equipped for the future and be creative, believe in themselves and be informed citizens of Wales and the world.

Qualifications Wales is the organisation that makes sure that the qualifications offered by schools and colleges are the right ones for young people and for Wales. Last year, they asked people about whether the current qualifications meet these standards. It was agreed that GCSEs should stay, but the content should be modernised.

This is where you come in...

Parentkind is working with Qualifications Wales to put together three small focus groups of parents to discuss which GCSEs should be offered from 2025. If you'd like the chance to be involved, we'd love to hear from you.

Register your interest in being part of a focus group

Qualifications Wales would like to hear from as many parents as possible through their consultation form. It's especially important if you're the parent or carer of a current primary school pupil as this process will help shape their future.

Complete the consultation form

Fel efallai y gwyddoch, mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid er gwell. Bydd hyn yn helpu pobl ifanc i fod yn barod ar gyfer y dyfodol a bod yn greadigol, credu ynddynt eu hunain a bod yn ddinasyddion gwybodus o Cymru a'r byd.

Cymwysterau Cymru yw'r sefydliad sy'n sicrhau mai'r cymwysterau a gynigir gan ysgolion a cholegau yw'r rhai iawn i bobl ifanc ac i Gymru. Y llynedd, fe wnaethant ofyn i bobl a yw'r cymwysterau cyfredol yn cwrdd â'r safonau hyn. Cytunwyd y dylai TGAU aros, ond dylid moderneiddio'r cynnwys.

Dyma lle rydych chi'n dod i mewn...

Mae Parentkind yn gweithio gyda Cymwysterau Cymru i lunio tri grŵp ffocws bach o rieni i drafod pa TGAU y dylid eu cynnig o 2025. Os hoffech gael y cyfle i gymryd rhan, byddem wrth ein bodd clywed gennych.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn bod yn rhan o grŵp ffocws

Hoffai Cymwysterau Cymru glywed gan gynifer o rieni â phosibl trwy eu ffurflen ymgynghori. Mae'n arbennig o bwysig os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr disgybl ysgol gynradd gyfredol gan y bydd y broses hon yn helpu i lunio eu dyfodol.

Llenwch y ffurflen ymgynghori

Parentkind uses cookies to improve website functionality and analyse site usage. Click here for details of how to change your settings. By continuing to use this website you agree that we can save them on your device.